Účtovná agenda

V rámci vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva poskytujeme:

 • spracovanie prvotných účtovných dokladov
 • spracovanie prijatých a vydaných faktúr
 • spracovanie pokladničných dokladov
 • spracovanie bankových výpisov a interných dokladov
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy cenín a sociálneho fondu
 • posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • spracovanie DPH
 • ročná účtovná závierka
 • vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov fyzických osôb
 • vypracovanie výkazov k daňovému priznaniu
 • prehľady podľa požiadaviek klienta
 • zostavenie účtovnej osnovy a zavedenie analytickej evidencie
 • kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov, zaúčtovanie predložených dokladov
 • spracovanie pokladničných dokladov, bankových výpisov a interných dokladov
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku, odpisovanie majetku (zápisy o zaradení/vyradení majetku do užívania)
 • skladové hospodárstvo
 • vedenie a spracovanie DPH a daňových priznaní
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • mesačná uzávierka
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii (pokladne, skladov, majetku)
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO
 • kontrola účtovníctva
 • zostavenie daňového priznania, súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke

 

a zabezpečíme:

 • kontrolu formálnej a vecnej správnosti účtovných dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových výkazov, najmä DPH
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy k 31.12. príslušného roka
 • spracovanie priznania dane z príjmov právnických osôb za príslušný rok
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát, prehľad cash flow, poznámky k účtovnej závierke
 • spracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR, pre NBS a pod.
 • spracovanie miezd vrátane výpočtu a spracovania odvodov do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Úrad práce,
 • spracovanie potrebných výkazov súvisiacich s vedením mzdovej agendy.

 

Ďalej poskytneme služby v oblasti miezd a personalistiky:

 • prihlásenie zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne
 • registrácia zamestnanca a zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni
 • vyhotovenie pracovných zmlúv
 • vyhotovenie dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce
 • vyhotovenie hmotných zodpovedností
 • vyhotovenie vstupných a výstupných dokladov
 • osobný dotazník
 • evidencia dokladov k mzdovým a daňovým nárokom zamestnancov
 • evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
 • potvrdenie o zamestnaní (zápočtové listy)
 • vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • spracovanie fondu pracovného času (pevná pracovná doba, nepravidelný pracovný čas)
 • výpočet miezd podľa evidencie dochádzky•vyhotovenie výplatných listín
 • vedenie mzdových listov
 • mesačný výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre ZP
 • mesačný výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu
 • prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (štvrťročne)
 • vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • rekapitulácie miezd
 • vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov
 • dovolenky, neprítomnosti, prekážky v práci, pracovné neschopnosti
 • interné mzdové doklady
 • tvorba mzdových rezerv
 • účtovný doklad ako aj rozúčtovanie nákladov na strediská a zákazky
 • tvorba a čerpanie sociálneho fondu
 • vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami
 • vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti